KERESÉS

Menu

ÁFA bevallás készítése

Előfeltételek

 1. ÁFA kulcsok felvétele
 2. ÁFA típusok felvétele és paraméterezése
 3. ÁFA bevallások ütemezése

Lépések

 1. Az ÁFA időszak adatainak kigyűjtése az ÁFA bevallási időszakok menüpontban
 2. ÁFA bevallás elkészítése, XML mentése

A Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások menüpont alatt találjuk a 2×65 és a 2xA60 (Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről) bevallások elektronikus elkészítéshez szükséges funkciókat:

Az ÁFA bevallás funkció szolgál a 2×65 XML állomány elkészítésére. Indítás után válasszuk ki a kigyűjtött, bevallani kívánt időszakot és nyomjuk meg a Frissítés gombot:

Amennyiben valamely összesítő sor “Sor” oszlopában üres a mező, két eset lehetséges: rosszul rögzítettük valamely bizonylat(ok) ÁFA adatát, vagy az adott ÁFA típus – ÁFA kulcs párosra még nem határoztunk meg sort a bevallásban. Az esetleges bevallási sorszámhiány pótlásához használjuk az ÁFA bevallás összerendelése gomb hatására megnyíló ablakot, majd nyomjuk meg a Frissítés gombot.

Meghatározatlan sorokkal rendelkező adathalmaz nem exportálható:

Az Azonosítás fülön a bevalló adóalany adatait szükséges megadni, értelemszerűen kitöltendő:

Amennyiben minden sorhoz rendeltünk bevallás sort, az export fájl elérési útját és nevét megadva indíthatjuk az XML generálását. A szoftver tájékoztat a sikeres eredményről:

Bejövő számlák az M lapon

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak, megszűnik a 100 000 forintos adóértékhatár. (forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html#1)

Az áfabevallás M lapján adat szolgáltatandó

 • az olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról valamint az előzőek ellenértékébe beszámító előlegről befogadott számláról, ami alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol, függetlenül az áthárított adó összegének (és az abból levont adó összegének) nagyságától,
 • az adólevonás alapjául szolgáló számlát módosító, érvénytelenítő számlával egy tekintet alá okiratról, ha a módosításnak áfabevallásban elszámolandó, összegszerű hatása van.

A 2020. július 1-jétől hatályos szabály

 • azokra a számlákra alkalmazandó először, amelyek alapján a havi bevalló adóalany a 2020. július havi, a negyedéves bevalló adóalany a 2020. III. negyedévi, éves bevalló a 2021. évi adómegállapítási időszakról benyújtott áfabevallásában érvényesít adólevonási jogot, és
 • azokra a módosításokra, érvénytelenítésekre alkalmazandó először, amelyeknek a hatását az előzőek szerinti bevallásában veszi fegyelembe.

A CobraConto.Net ÁFA bevallás felülete az adott időszakot kiválasztva majd a [Frissítés] gombot megnyomva az “M/02” és “M/02-K” füleken adószámonként jeleníti meg a bejövő számlák adatait:

A “Zéró ÁFA összeg kihagyása” mező kipipálásával hagyhatjuk ki az M lapokról a levonható ÁFA összeget nem tartalmazó számlákat, hiszen “továbbra sem kell adatot szolgáltatni például a fordított adózás alá tartozó és az adómentes ügyletről befogadott számlákról“.

Példa kikapcsolva, láthatóak a levonható ÁFÁ-t nem tartalmazó bizonylatok:

Példa bekapcsolva, kihagyva a levonható ÁFÁ-t nem tartalmazó bizonylatok:

Pénzforgalmi elszámolású bejövő számla az M lapra csak az első (rész)kiegyenlítés időszakában kerül feltüntetésre, mivel a NAV útmutatója kiemeli:

a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kibocsátott számla alapján a számlabefogadó adóalany a számlán áthárított adót csak több részletben, több adómegállapítási időszakban vonhatja le. Az Áfa tv. ezért az ilyen számláról teljesítendő adatszolgáltatással  kapcsolatban – továbbra is – rögzíti, hogy a bizonylatról csak egyszer kell adatot szolgáltatni, még pedig azon adómegállapítási időszakra vonatkozó bevallásban, amelyikben az adóalany a számla alapján először érvényesít adólevonási jogot

Az M lapra részlegesen érvényesített levonási jog esetén is (telefon ÁFA, részkiegyenlített pénzforgalmi szállító, nyílt végű lízing)

 • a számlában feltüntetett áfaalapot
 • a számlában feltüntetett áfaösszeget

kell feltüntetni. A szoftver ennek megfelelően jár el.

M/02-K lap

Módosítás, érvénytelenítés esetén milyen adatok szerepeltetendőek az M lapon?

Azon adómegállapítási időszakról benyújtott áfabevallásban, amelyben az adóalany az adólevonás alapjául szolgáló számla módosításának, érvénytelenítésének hatását figyelembe veszi, az M lapon továbbra is szerepeltetnie kell:

 • a módosított, érvénytelenített (eredeti) számla alábbi adatait:
 • a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adózó (áfa- vagy evaalany) adószámának – csoportos adóalany esetén csoportazonosító számának – első nyolc számjegyét,
 • a számlában feltüntetett áfaalapot,
 • a számlában feltüntetett áfaösszeget,
 • a számla sorszámát,
 • ha a számlában szerepel, akkor a teljesítési időpontot,
 • ha a számlán nem szerepel teljesítési időpont, akkor a számlán feltüntetett számlakibocsátási időpontot és
 • a módosító, érvénytelenítő okirat sorszámát és az adóalap, áthárított adó összegének a módosításból, érvénytelenítésből eredő változását.

Ha egy eredeti számlához több módosítás tartozik, akár a korábbi bevallási időszakokban, akár a tárgyidőszaki adómegállapítási időszakban, akkor a teljes számlasorozatot meg kell adni, vagyis az eredeti számla és az aktuális módosító számla/számlák mellett (között) a közbülső módosító számlákat is fel kell tüntetni. Ezek megkülönböztetésére szolgálnak az M lapon:

 • az E (eredeti)
 • a K (nem a tárgyidőszakban elszámolt) és
 • a KT  (a tárgyidőszakban elszámolt) számlatípust jelölő kódértékek

A NAV által használt eredeti, módosító és érvénytelenítő számla fogalmak kezelésére a 2020.6-os verziójában a Pénzügy modul bejövő számla bizonylatain megadható a számla számlaláncban elfoglalt helye. Ezek szerint egy bejövő számla lehet:

 • Alapszámla: ez a számlalánc eredeti számlája, erre hivatkozhat majd az érvénytelenítő és/vagy módosító okirat
 • Érvénytelenítő számla: sztornózza az alapszámlát
 • Módosító okirat: csak korrigálja az eredeti számlát

Érvénytelenítő vagy módosító okirat felvitelekor kötelező megadni az “Eredeti számla” mezőben tallózva a számlát melyre vonatkozik az érvénytelenítés/módosítás:

Az így rögzített adatok elégségesek, hogy a kigyűjtés majd exportálás során a 02-K lapra megfelelő számlatípus jelölés kerüljön.

Az M/02-K fülön is látható, hogy a teljes számlalánc bekerül az aktuális bevallásba, akkor is, ha annak egyes tagjai korábbi időszakba tartozó ÁFA dátummal szerepelnek :

Kimenet a 2065M-02-K lapon

Export XML beolvasva az ÁNYK-ba:

Kimenet a 2165M-02-K lapon

2021-től az adóhatóság már kizárólag az eredeti számla és az ahhoz kapcsolódó, a tárgyidőszakban figyelembe vett korrekciós bizonylat(ok) adatait várja a befogadótól.

Elsőként továbbra is az eredeti számla sorszámát kell feltüntetni az (a) oszlopban, a számla típusának megadására szolgáló (b) oszlopban “E” (eredeti) kódérték jelölése mellett. 

Ezután az eredeti számlához tartozó, az adómegállapítási időszakban figyelembe vett (egy vagy több) módosító vagy érvénytelenítő számlát kell feltüntetni oly módon, hogy a korrekciós bizonylat sorszámát az (a) oszlopban, az eredeti számla sorszámát a (c) oszlopban adjuk meg, a számla típusaként pedig KT (tárgyidőszakban elszámolt korrekció) kódértéket jelölünk meg a (b) oszlopban.

A tárgyidőszakot megelőzően figyelembe vett módosító számlákról tehát, amelyekről a számlamódosítási láncról történő adatszolgáltatás keretében 2020-ban még “K” (nem a tárgyidőszakban elszámolt) jelöléssel kellett információt adni, 2021-től már nem kell adatot szolgáltatnunk az összesítő jelentés K-02 lapján.”

forrás: https://ado.hu/ado/m-lap-uj-ev-uj-valtozasok/

Számlák szerepeltetése a 7 ill. 8-as lapon

“A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével 2012. július 1-től a fordított adózás szabályait kell alkalmazni a gabona, olajosmagvak és bizonyos fehérjenövények értékesítése tekintetében. A vas és acél termékek esetében 2015. január 1-től kell a fordított adózás szabályait alkalmazni.
A bevezetett intézmény kizárólag belföldi áfa alanyok ügyletei tekintetében alkalmazható és csak olyan adóalanyok között érvényesül, amelyektől az áfa megfizetése követelhető. A törvényi szabályozás következtében az áfa bevallás részeként rendszeresített két lapon a fordított adózás alá eső ügyletek eladóinak/vevőinek kell nyilatkoznia az Áfa tv. 6/A. és 6/B. mellékletében felsorolt termékek értékesítésével/beszerzésével kapcsolatos, Áfa tv. által meghatározott adatokról. A fordított adózás alá eső ügyletekre vonatkozó nyilatkozatot azon bevallási időszakról benyújtott bevallásban kell kitölteni, amely a 1965A-01-01 lapon az ügylet szerepeltetendő.” 1965 Kitöltési útmutató

A 2×65 bevallás 07-es lapján a Áfa tv. 6/A., 6/B. és a 6/C. számú mellékletei szerint a fordított adózás keretében történt értékesítésre vonatkozó adatokat, számlákat kell szerepeltetni.  Ehhez a program a kiválasztott bevallási időszakban szereplő véglegesített kimenő számlákból gyűjt ki adatokat, méghozzá azokat, melyek:

 • belföldi ügyletről szólnak
 • áfa teljesítési dátumuk a kiválasztott bevallási időszakba esik
 • a számla tételen szereplő ÁFA kulcsnál a “Bevallási kulcs” van jelölve
 • a számla tételen a VTSZ mező ki van töltve

Az ÁFA bevallás ablak “07” fülén áttekinthetjük a kigyűjtött adatokat, a Megnyitás gombbal pedig a konkrét számla nyílik meg, melyről kiválasztott tétel kigyűjtésre került:

A 2×65 bevallás 08-es lapján a Áfa tv. 6/A., 6/B. és a 6/C. számú mellékletei szerint a fordított adózás keretében történt beszerzésre vonatkozó adatokat, számlákat kell szerepeltetni. Ehhez a program a kiválasztott bevallási időszakban szereplő véglegesített bejövő számlákból gyűjt ki adatokat, méghozzá azokat, melyek:

 • belföldi ügyletről szólnak
 • áfa teljesítési dátumuk a kiválasztott bevallási időszakba esik
 • a számla tételen szereplő ÁFA kulcsnál a “Bevallási kulcs” van jelölve
 • a számla tételen a VTSZ mező ki van töltve

Az ÁFA bevallás ablak “08” fülén áttekinthetjük a kigyűjtött adatokat, a Megnyitás gombbal pedig a konkrét számla nyílik meg, melyről kiválasztott tétel kigyűjtésre került:

Ha a tételsor mezőgazdasági hibrid termékre vonatkozik (beleértve a hibridre vonatkozó korrekciós tételsort is), akkor a Tömeg mezőt üresen kell hagyni. Minden más fordított áfás vas és acél termék, valamint a nem hibrid mezőgazdasági termék esetében, szükség esetén tizedes számmal, a Tömeg adat megadása kötelező. Ezekben az esetekben, ha a korrekció mennyiséget nem érint, akkor a Tömeg mezőbe nullát (0) kell rögzíteni. Ahol a Tömeg mező üresen marad, azt a sort a program hibridként értelmezi.

Mivel fordított ÁFA-s vas és acél termékek esetén az ÁFA bevallás 100 és 101-es soraiban a “d” és az “e” oszlopot kell kitölteni, ezért fontos, hogy az fordított ÁFA-s vas értékesítésre és beszerzésre vonatkozó ÁFA bevallás összerendelést ezekre az oszlopokra paraméterezzük:

A 2xA60 (Összesítő nyilatkozat) elkészítése

Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások / Közösségi forgalom menüpont alól indíthatjuk a funkciót.
A megjelenő ablakban szükséges kiválasztani az adóévet ill a bevallási időszakot, majd megnyomi a [Tovább] gombot:

A megjelenő ablakon nyomjuk meg a [Frissít] gombot, ennek hatására megjelennek a bevallásba kerülő adatok:

Az “Adószám” oszlopba a program elsődlegesen a bizonylatokon szereplő adószámot jeleníti meg, csak akkor veszi a partnertözsből a közösségi adószám azonosítót, ha a bizonylaton ez nincs megadva. Amennyiben a partnernél sincs rögzítve a Beállításoknak megfelelő közösségi adószám adat, a mező üres marad és a bevallás nem exportálható ki. Hiányzó adószám vagy hibás forgalom típus esetén az ÁFA típus szerinti bontás lekérdezéssel megkereshető a hibás bizonylat.

Az ablak Azonosítás fülén az Összesítő nyilatkozat Azonosítás szekciójába kerülő ügyintéző adatok rögzíthetők:

Ezek az információk az ablak bal felső sarkában található fogaskerék ikonnal menthetők is:

A létrehozni kívánt export XML fájl elérési útjának és nevének megadása után

az [Indít] gombbal készíthetjük el az XML-t, melyet az ÁNYK programban a Szerviz / Egyedi importálás funkcióval olvashatunk be. 

Print Friendly, PDF & Email
Top